Shërbimet cilësore të konsulencës në biznes, përkatësisht të këshillimit në lëminë e financave ofrohen nga FATURA shpk, dhe atë në lëmitë me sa vijon:

• Kontabilitet
• Raportim financiar
• Raportim të pasqyrave tatimore
• Organizimi të biznesit
• Shërbime të shitjes, bashkimit dhe alternimit të bizneseve
• Rekomandime të angazhimit të bizneseve
• Përpilim të pasqyrave financiare
• Përgatitje të projeksioneve financiare dhe biznes planeve
• Raportime të menaxhmentit
• Këshillime kundër mashtrimit

FATURA shpk është entitet i personave që kanë në fokus ofrimin e shërbimeve cilësore të kontabilitetit dhe menaxhimit financiar. Ne jemi të përkushtuar që puna jonë të jetë efikase dhe të reflektojë përmirësimin e afarizmit tek klientët tanë.

Themluar në vitin 2013, FATURA shpk sot numërohet një nga kompanitë më kredibile në Kosovë për ofrimin e shërbimeve financiare. Për më shumë informata rreth INPROFIT Group, mund të vizitoni web-faqen zyrtare: www.fatura-ks.com.


© 2013, AFAS Prishtinë ® Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.